Polityka prywatności EPStore.pl

Polityka ochrony prywatności

Część I. Zakres obowiązywania
 1. EPStudio Mariusz Ostrowski (dalej „EPStore.pl”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że EPStore.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez EPStore.pl, skontaktuj się z EPStore.pl (link do formularza kontaktowego znajduje się w części IX tego dokumentu). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w sklepie EPStore.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

 2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez EPStore.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.EPStore.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług EPStore.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 3. Klikając w linki zamieszczone w sklepie EPStore.pl możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż EPStore.pl i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez EPStore.pl, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług EPStore.pl.

 1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład adres dostawy, jego imię i nazwisko oraz numer telefonu.

 2. Transakcje: EPStore.pl w ramach działalności sklepu internetowego może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Kupującemu zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez EPStore.pl.

 3. Obsługa Użytkownika: EPStore.pl w ramach działalności sklepu internetowego, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, EPStore.pl będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami.

 4. Formularz kontaktowy: EPStore.pl w ramach działalności sklepu internetowego może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z EPStore.pl oraz Sprzedającymi za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu. Dane te są niezbędne do umożliwienia EPStore.pl kontaktu z Użytkownikami w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy Allegro, na przykład w związku z zawarciem umowy sprzedaży w ramach transakcji dokonywanych w sklepie EPStore.pl. Udostępniany przez EPStore.pl formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują EPStore.pl przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, EPStore.pl jest uprawniona do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów.

 5. Uzupełnianie pozyskanych danych: EPStore.pl jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych
 1. Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, EPStore.pl może gromadzić w ramach usług sklapu internetowego dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób EPStore.pl wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo w aneksie 1 znajdującym się na końcu tego dokumentu.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

EPStore.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

 2. zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;

 3. umożliwienie pełnego korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania transakcji w sklepie EPStore.pl;

 4. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe oraz zarządzanie ruchem w sklepie EPStore.pl;

 5. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

 6. przeprowadzanie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

 7. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

 8. realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami w sklepie EPStore.pl, w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez EPStore.pl wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;

 9. obsługa reklamacji w sklepie EPStore.pl;

 10. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

 11. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;

 12. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;

 13. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

 14. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności z tytułu transakcji w sklepie EPStore.p, windykacja należności;

 15. wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru;

 16. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 17. statystycznych;

 18. archiwizacyjnych;

 19. zapewnienie rozliczalności.

 20. EPStore.pl jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w sklepie EPStore.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych

Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem EPStore.pl, EPStore.pl może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez EPStore.pl. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.

EPStore.pl nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. EPStore.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby EPStore.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

 2. EPStore.pl może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym w walce z oszustwami i nadużyciami, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa.

 3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności EPStore.pl zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi.

 4. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie EPStore.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu EPStore.pl może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.

 5. Sprzedający, do których ma zastosowanie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, po uzyskaniu od EPStore.pl danych osobowych Kupujących, są zobowiązani spełnić wobec Kupujących wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika
 1. W celu skorzystania z prawa do usunięcia lub zmiany danych osobowych z bazy klientów EPStore lub udostępnienia ich w celu przeniesienia do bazy innego podmiotu prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych EPStore pod adresem mailowym iod@EPStore.pl, z użyciem formularza kontaktowego pod tym linkiem, wybierając temat Ochrona Danych Osobowych lub pocztą, pisząc na adres:
  Inspektor Ochrony Danych EPStudio Mariusz Ostrowski, ul. Pasaż Ursynowski 1, lok. U-13, 02-784 Warszawa.

 2. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

 3. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi w sklepie EPStore.pl, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.

 4. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez EPStore.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z EPStore.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez EPStore.pl wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VIII. Zmiana postanowień

W razie konieczności EPStore.pl może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Część IX. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://epstore.pl/kontakt po wybraniu stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.

Aneks 1
Polityka plików coockie

Czym jest plik cookie?

W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookie

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?
Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:
 • „niezbędne” - czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika

 • „funkcjonalne” - pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu

 • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa

 • „wydajnościowe” - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Ustawienia plików cookies Internet Explorer

Ustawienia plików cookies Chrome

Ustawienia plików cookies Firefox

Ustawienia plików cookies Opera

Ustawienia plików cookies Safari

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Pliki cookies w Android

Pliki cookies w Blackberry

Pliki cookies w iOS (Safari)

Pliki cookies w Windows Phone